Obchodní podmínky

Menu (306) > Obchodní podmínky (306)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího (MDDr, Erika McGregor, IČ:87049406, Menclova 247/20, 180 00 Praha-Libeň a CL-DENT Nový Bor spol. s.r.o., Boženy Němcové 833, 473 01 Nový Bor; IČO: 26776898) a kupujícího (osoby uzavírající kupní smlouvu s MDDr. Erikou McGregor a CL-DENT Nový Bor spol. s.r.o. prostřednictvím nabídky formou řádně vyplněné objednávky internetového obchodu cl-dent.cz a akceptace objednávky MDDr. Erikou McGregor a CL-DENT Nový Bor spol. s.r.o.).

Pokud obchodní podmínky neupravují jinak, řídí se kupní smlouva uzavřená na výše uvedeném základě ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského, příp. obchodního zákoníku.

Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

Prodávající je plátcem DPH - všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou koncové ceny. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.eshoprychle.cz/cl-dent kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje dalším subjektům bez souhlasu kupujícího, s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na dodávce objednaného zboží (banka, pošta, přepravce) a zpracování firemní administrativy.

I. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Zaregistrovaný zákazník (kupující) odesláním řádně vyplněné objednávky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu cl-dent.cz.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost zboží uvedeného na webových stránkách http://www.eshop-rychle.cz/cl-dent/ Při dostupnosti zboží překračující 7 dní bude termín dodávky sdělen objednateli na některý z kontaktních údajů v jeho objednávce

 • ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky
 • ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu roku se aktualizují, pro naše zákazníky jsou každý měsíc připraveny akční cenové nabídky prodávaného zboží
 • o dalších individuálních slevách rozhoduje majitel firmy nebo jeho zástupce

2. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených obchodními podmínkami internetového obchodu cl-dent.cz a je považována za závaznou, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, e-mail, telefonní spojení pro ověření objednávky, dodací adresu (není nutné u osobních odběrů po dohodě) a způsob úhrady.

3. U objednávky zboží v ceně přesahující 5.000,- Kč si prodávající vyhrazuje také telefonické ověření přijaté objednávky. Kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky případně samotným dodáním zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

II. Zrušení objednávky

1. Zrušení objednávky ze strany kupujícího:
Kupující může zrušit odeslanou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání nebo dokud je objednávka ve stavu přijata nebo objednávka se vyřizuje. Objednávku je možné zrušit v e-shopu v modulu odeslané objednávky nebo telefonicky nebo e-mailem.

2. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

o zboží se již nevyrábí nebo nedodává

o změnila se výrazným způsobem jeho cena

V případě, že tyto situace nastanou, se prodávající zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a upřesnit další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod. ).

III. Dodací podmínky

1. Místem plnění je dodací adresa, kterou kupující uvede v objednávce.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí po předchozí domluvě nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době: zboží na skladě je zasíláno bezprostředně po autorizaci objednávky, nejdříve však 24 hodin od odeslání objednávky (lhůta pro zrušení objednávky) obvykle do 14 dnů od data vystavení objednávky, pokud je zboží skladem. Pokud je zboží ve výrobě nebo se bude bezprostředně vyrábět, může se dodací termín prodloužit až na 6 týdnů.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě než 6 týdnů bude prodávající zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

IV. Platební podmínky, způsoby doručení

Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí. Kupující současně uhradí případné náklady dopravy pokud není stanoveno jinak (poštovné, přepravné).

Způsoby platby:

 • Na dobírku - platba se provádí při převzetí zásilky
 • Platba v hotovosti při osobním odběru
 • Bezhotovostně bankovním převodem
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
 • Bezhotovostně platební kartou

Způsoby doručení:

 • Osobní odběr Česká Lípa, Český Brod, Nový Bor
 • PPL nad 25kg, nad 10kg, do 10kg, nad hmotnost 25 kg
 • Zásilkovna CZ do 4 kg, do 8 kg, do 15kg

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené na výše uvedeném základě odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Realizace tohoto oprávnění je podmíněna tím, že vracené zboží bude: v původním obalu, nepoškozené, kompletní, s originálním dokladem o koupi. Náklady na dopravu související s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.

VI. Výměna zboží

Nepoškozené nevyhovující zboží lze vyměnit do 14 dnů. Náklady na dopravu související s výměnou zboží hradí kupující.

VII. Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží prodávajícímu přímo, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo kupujícímu. Kupující rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

VIII. Reklamace

a) Reklamace mechanického poškození z přepravy:
Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

b) Reklamace na kvalitu výrobku:
Prodávající poskytuje zákonem stanovenou záruku na vady materiálu nebo zpracování dodaného zboží a to po dobu stanovenou právním předpisem a za předpokladu dodržování pokynů uvedených v návodu k použití dodávaného zboží (např. nedovolenost úprav, nevhodné použití, nedodržení ošetřovacích symbolů, apod.).

Prodávající upozorňuje zejména na skutečnost, že záruka se nevztahuje na poškození dodaného zboží způsobené neodborným použitím zboží, mechanickým poškozením nebo opotřebením či jinými vnějšími vlivy.

Kupující je povinen o zjištěné vadě materiálu nebo zpracování dodaného zboží neodkladně informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Po potvrzení přijetí reklamace prodávajícím kupující zašle reklamované zboží na adresu skladu prodávajícího (CL-Dent s.r.o., Bedřicha Egermanna 950, 473 01 Nový Bor), a to na vlastní náklad a riziko. S reklamovaným zboží kupující zašle kopie dodacího listu a reklamační formulář v tištěné podobě, jinak nemůže být reklamační nárok kupujícího uznán.

Prodejce si vyhrazuje právo na posouzení oprávněnosti reklamačního nároku.

V případě oprávněnosti reklamačního nároku kupujícího prodávající zboží opraví na svůj náklad ve lhůtě 30 dnů, u neodstranitelných vad zboží vymění, a na svůj náklad zašle kupujícímu. V případě nemožnosti výměny vadného zboží má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny.

V případě neoprávněného reklamačního nároku odešle prodávající po předchozím upozornění zboží kupujícímu zpět, na náklad kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 1.12.2014 ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Zákazník odesílající objednávku současně bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky.